Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс
Министерство туризма конкурс

29.12.2017

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите

Предложеният Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите (ЗЗВВХВС) регламентира процедура за освобождаване на физически и юридически лица от прилагането на задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съ ...

ощеМинистерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс

Министерство туризма конкурс